Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 06-3-118-879/18 od 11.09.2018. godine i ugovor za javnu nabavku kompjuterske opreme se dodjeljuje ponuđaču EMADO d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 2323EMZ22 od 11.09.2018. godine, za ponuđenu cijenu 3.090,00 KM bez PDV-a, kao najnižoj cijeni.

ODLUKA 1

ODLUKA 2

Facebook stranica Prve gimnazije